BİRİMLERİMİZ

   

   

  BİRİMLERİMİZ

   

  GENEL BÜTÇE BİRİMİ (AMBAR BİRİMİ)


          Bütçe planlaması yapmak, birimlerden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda talepleri temin etmek, ihale hazırlığı yapmak, ihale sürecini gerçekleştirmek ve ihaleleri sonuçlandırmak, ödeme emirlerini düzenlemek ve ödeme yapılması için gerekli işlemleri gerçekleştirmek gibi görevleri üstlenen birimimizdir.

  SAYMANLIK BİRİMİ

          Kurumun iş yurdu çalışmalarını düzenleyerek, bunların etkinlik ve verimlilik ilkeleriyle gerçekleşmesini, hükümlülere meslek edindirilmesini, piyasa şartlarına uygun üretim yapılmasını ve iş yurduna ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlayan servistir.

   

  PERSONEL BİRİMİ

          Personel biriminde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarında bulunan personel özlük dosyaları gibi, Kurumumuzda da personele ait bilgi dosyaları bulunmaktadır. Bu dosyalar çalışanların Kurumda göreve başladıkları tarihten, emeklilik, tayin vb. nedenlerle görevinden ayrıldığı tarihe kadar personel bürosunda muhafaza edilmektedir. 
             

          Personelin sicil, disiplin, maaş, terfi vb. tüm özlük işlemlerinin takibi, ayrıca izin, rapor, seminer, eğitim gibi nedenlerle görevinden ayrılma ve akabinde görevine başlama işlemleri, mahkum sevklerinde görevlendirilen jandarma ve personelin geçici görev harcırahlarının ödenmesi ve görevliler hakkındaki diğer tüm yazışmalar personel bürosunca yapılmaktadır.

   

  İNFAZ BİRİMİ

          Ceza İnfaz kurumunda tutuklu ve hükümlüye ilişkin infaz ve sicil gözlem dosyaların kabulü , tanzim, kayıt ve eksik evrak tanzim edilmesi, tutuklu-hükümlü dilekçelerinin değerlendirilmesi, il içi ve il dışı C.Başsavcılığı, Mahkeme ve diğer yazışmaların yapılması gibi tutuklu ve hükümlünün infazına ilişkin işlemleri gerçekleştiren birimdir. Kapalı ve Açık Ceza infaz Kurumumuzda bulunan Tutuklu-hükümlülerinin İl içi ve il dışı hastane sevki(acil veya normal) ve mahkeme duruşma sevki işlemleri, diğer ceza infaz kurumuna sevk veya nakil işlemleri yine bu birimde yapılır.

          Kurumumuzdan tahliye edilen hükümlü ve tutuklunun Uyap kaydını düşme, tahliye etme ve nakil edilenlerin çıkış işlemleri bu birimce yapılır. Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutukluların disiplin işlemleri ve takibi yapılır. Açık cezaevinde bulunan hükümlülerin özel izin işlemleri, izne gönderilmesi, takibi ve özel izinden dönmeyenlerin firar işlemleri yapılır. Kapalı ve Açık Ceza infaz kurumuna Uyap üzerinden gelen evrakların kabulü, evrakın imzaya sunulması ve birimlere dağıtılması işlemleri bu birim tarafından gerçekleştirilir.

   

  MEKTUP OKUMA BİRİMİ

           Hükümlü ve tutuklulara gelen ve onlar tarafından gönderilen mektup ve postaların dağıtım ve kontrolünün yapıldığı birimimizdir.
   

            Mektup Okuma Birimi’nce her gün sabah sayımınla birlikte faks, APS ve normal mektuplar toplanarak okunduktan sonra UYAP’a kaydedilmektedir. Cezaevine gelen mektuplar postaneden cezaevine getirilir. Bunların da okuma işlemleri bittikten sonra UYAP’a kaydedilir. 

  SANTRAL BİRİMİ

              Gelen  ve aranan telefon aramalarının ilgili kişilere yönlendirildiği birimimizdir.

   

  TEKNİSYENLİK

             Teknisyenler, binanın bakım, onarım ve tamirat işlerinin yapımı, kullanımı, sürekli çalışır durumda olmalarının takibi ve sağlanması gibi teknik işleri yapar. Bu serviste tekniker, teknisyen, teknisyen yardımcısı ve benzeri personel çalışır. Bu serviste görev yapan personel, genel idare veya iş yurdu faaliyetleri ile ilgili olarak çalıştıkları iş kolunun bütün gereklerini yerine getirmekle sorumlu olup, çalışmalarını en az üç ayda bir raporla kurum idaresine bildirir.

   

  BİLGİ İŞLEM BİRİMİ  (TEKNİK OFİS)

   

          Ceza infaz kurumumuzda çalışan tüm bilgisayarların adalet bakanlığı network ağında çalışması, segbis, kurum web sitesini yapımı ve güncellenmesi, uyap kullanıcılarının domain portal talep açılış formlarını oluşturma, eposta, haberci, uygulama eğitimi, uygulama güncellemeleri, uzaktan eğitim, yardım masası irtibat işlemleri gibi hizmetler verilmektedir.

   

  EĞİTİM BİRİMİ

          Kurumumuzda yürütülen eğitimin amacı; hükümlülere doğru davranış, tutum ve alışkanlıklar kazandırma, ahlaki değerlerini arttırmak, normal hayata yakınlaştırmak, tahliye sonrası topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve yarıda kalan eğitimlerini tamamlama fırsatı sağlamaktır. Bu amaçla; Hükümlülere yönelik olarak eğitim ve öğretim hizmetleri ile sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ve kütüphane çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Bu çalışmalar; Okuma yazama kursları, meslek edinme kursları sosyal ve kültürel kurslar, çeşitli konularda bilgilendirme konferansları, tiyatro ve müzik çalışmaları, bilgi yarışması ve münazaralar, sportif çalışmalar kapsamında, voleybol, basketbol, masa tenisi ve futbol çalışmaları yapılmakta ve sportif kurslar düzenlenmektedir. Tüm hükümlüler kurum kütüphanelerinde bulunan kitaplardan faydalanmaktadır.

   

  PSİKO-SOSYAL YARDIM BİRİMİ

          Psiko sosyal yardım servisi personel ve hükümlülerin ruh ve beden sağlığı ve bütünlüğüne ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştıran, uygulayan ve gerektiğinde tedavi sürecine katılarak psikolojik destek ve müdahalede bulunan, ayrıca hükümlülerin bireysel özelliklerini, yaşam koşullarını ve suç işleme nedenlerini belirleyerek bireysel gelişmelerine yardımcı olan, kurum yaşamına uyumlarını ve toplumsal yaşamla uyumlaşmalarını sağlayan ve bireyin yeniden suç işlemesini engelleyecek önlemleri alan ve bu amaçla gerektiğinde kurum en üst amirinin bilgisi dahilinde, aileler ve sosyal çevreyle görüşme yapan servistir. Psiko-sosyal yardım servisinde, psikolog ve sosyal çalışmacı görev yapar.

          İyileştirme programları kapsamında spor alanları, çok amaçlı salon, kütüphane ve iş atölyelerinden yararlanma, meslek edinme kursları gibi faaliyetlere katılabilecek durumdaki hükümlüler ile kurumun iç hizmetlerinde çalıştırılacak hükümlüleri belirleyerek idare ve gözlem kuruluna sunar.

           Psiko-sosyal yardım servisi, hükümlülerin gözlem ve sınıflandırma formunu düzenler, ayrıca; servisin çalışmalarıyla ilgili olarak üç ayda bir raporla kurum en üst amirine bildirir.  (24. Mad. 2006/10218 K.N. Tüzük)

   

  BAŞMEMURLUK

           Bakanlar Kurulunun çıkarmış olduğu 2006/10218 sayılı 'Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük' Sorumlu İnfaz Koruma Baş memuru hakkında; "Kurumun güvenlik ve gözetiminden, bu serviste görev yapmakta olan, infaz ve koruma baş memurları ile infaz ve koruma memurlarının sevk ve idaresi ile organizasyonundan sorumludur. Güvenlik ve gözetim servisinin nöbet cetvellerini düzenler ve bunları kurum müdürüne onaylatır. Sabah ve akşam sayımları, nöbetçi ikinci müdürün başkanlığında, sorumlu infaz ve koruma baş memuru, vardiya infaz ve koruma baş memurları ile infaz ve koruma memurları tarafından yerine getirilir. Gece sayımları, nöbetçi ikinci müdürün başkanlığında, bulunmaması hâlinde, bu konuda görevlendirilen infaz koruma başmemuru başkanlığında, vardiya infaz ve koruma başmemurları tarafından yapılır. Sayımlarda nöbetçi infaz ve koruma memurları da hazır bulunur.
  Anlaşılacağı üzere Sorumlu İnfaz Koruma Başmemuru kurumun güvenlik ve gözetiminden, vardiyalar arası koordinasyondan, infaz koruma memurlarının nöbet cetvellerinin hazırlanmasından, sayımların yapılmasından sorumludur. Ayrıca disiplin kurulu üyeliği de bulunur. Bu birim tutuklu ve hükümlülere ait dilekçelerin kabulu, tanzimi ve ilgili birimlere iletilmesi görevini de yerine getirir.

   

  SAĞLIK BİRİMİ

          Sağlık biriminde kurumda bulunan hükümlü ve tutukluların sağlık ile ilgili şikayetlerine göre ilgili polikliniklere yönlendirip muayene olma işlemlerinin takip edildiği, hasta olanların reçeteye tabi olarak ilaç dağıtımı yapıldığı ani müdahale gerektirecek yaralanma travma vb durumlarda müdahale edilebilecek yeterlilikte donatılmıştır.

   

  EMANET EŞYA - EMANET PARA BİRİMİ

                    Kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklular yanlarında nakit para bulunduramazlar. Emanet para birimi tutuklu ve hükümlülerin mali tüm işlerini yerine getiren birimdir. Emanet para birimi tutuklu ve hükümlülerin emanete kayıtlı paralarının alınması ve harcama kontrollerinin yapılması ile ilgilenmektedir.

                 Kurumda tutuklu yada hükümlü olarak bulunan yakınlarının hesabına para yatırmak isteyen mahkum yakınları bu birime başvurarak paralarını yatırabilirler. Ayrıca hükümlü ve tutuklu yakınları havale yoluyla da para yatırabilirler. Havalelerini Ödemiş T  Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna Ödemiş Postanesi adresine gönderebilirler. Gönderilen havaleler  Ödemiş postanesinden birim personeli tarafından alınarak hükümlü hesaplarına yatırılır.

                  Tutuklu ve hükümlülerin sisteme kayıtlı para üst limitleri yoktur. Fakat haftalık harcama limitleri 300TL'dir. İhtiyaçları olan malzemeleri kantin fişlerine yazan tutuklu ve hükümlülerin ihtiyaçları kantin birimince karşılanarak yapmış oldukları harcamalar kantin yazılımı vasıtasıyla doğrudan hesaplarından düşülür.

                Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler yanlarında para bulundurabilir, kendi ihtiyaçlarını kendi nakit paralarıyla kantinden temin edebilirler. Yakınlarının para yatırma işlemleri ise kapalı ceza infaz kurumu ile aynıdır.

                  Emanet eşya kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulara ait eşyaların teslim alındığı birimdir. 

   

  Adres

  KAYMAKÇI MAHALLESİ ESELLİ KÜME EVLERİ NO:11/4 ÖDEMİŞ/ İZMİR

  Telefon

  0232 557 20 53 - 0232 557 20 56

  Kapalı Cik Fax: 0232 557 20 58

  E-Posta

  abbodemis.ttkacikisaretadalet.gov.tr